Jak má vypadat správná, platná a účinná pracovní smlouva a co všechno má obsahovat. To se dozvíte dále v tomto článku?

Dle ustanovení § 34 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších změn (dále jen “zákoník práce”), platí, že pracovní smlouva musí obsahovat:

a) druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat,
b) místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce podle písmene a) vykonávána,
c) den nástupu do práce.

Povinnou náležitostí pracovní smlouvy tak není například údaj o mzdě, či platu a není jím ani údaj o délce pracovní doby a délce dovolené. Zákoník práce potom obsahuje řadu ustanovení, které řeší důsledek toho, kdy určité pravidlo není v pracovní smlouvě obsaženo.

Vzhledem k tomu, že pracovní smlouva může v důsledku pouhých tří informací vypadat velmi stručně a pro zaměstnance tak nemá valnou informační hodnotu, stanoví zákoník práce ve svém ustanovení § 37 povinnost zaměstnavatele informovat zaměstnance o dalších skutečnostech a údajích, které zaměstnanec nemá k dispozici. Dle tohoto ustanovení tak zaměstnavatel musí zaměstnanci poskytnout následující informace:

a) jméno, popřípadě jména a příjmení zaměstnance a název a sídlo zaměstnavatele, je-li právnickou osobou, nebo jméno, popřípadě jména a příjmení a adresu zaměstnavatele, je-li fyzickou osobou,
b) bližší označení druhu a místa výkonu práce,
c) údaj o délce dovolené, popřípadě uvedení způsobu určování dovolené,
d) údaj o výpovědních dobách,
e) údaj o týdenní pracovní době a jejím rozvržení,
f) údaj o mzdě nebo platu a způsobu odměňování, splatnosti mzdy nebo platu, termínu výplaty mzdy nebo platu, místu a způsobu vyplácení mzdy nebo platu,
g) údaj o kolektivních smlouvách, které upravují pracovní podmínky zaměstnance, a označení smluvních stran těchto kolektivních smluv.

Taková informace se musí k zaměstnanci dostat nejpozději do 1 měsíce od vzniku pracovního poměru a infomační povinnost má zaměstnavatel i o případných změnách těchto údajů.

Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně, Nedodržení této formy může být zhojeno dodatečným uzavřením pracovní smlouvy v písemné formě, nicméně zaměstnavatel se takovým opomenutím vystavuje pokutě ve výši až 10.000.000,- Kč. Každá ze smluvních stran musí obdržet jedno vyhotovení pracovní smlouvy, i nedodržení této povinnosti je ve vztahu k zaměstnavateli sankcionováno.

Chcete-li poradit s vypracováním správné pracovní smlouvy, neváhejte nás kontaktovat. Doporučíme Vám, která ujednání do pracovní smlouvy přidat a navrhneme Vám vhodná ujednání.

 

Kontaktní formulář

7 + 8 =