Český zaměstnanec tráví průměrně v práci 41,8 hodin týdně. Jaká je správná pracovní doba a kdy se jedná o práci přesčas a co za ni náleží se pokusíme vysvětlit v následujícím příspěvku.

Základní pracovní dobou, ve které vykonává práci většina zaměstnanců, je zákoníkem práce stanovená týdenní pracovní doba. Ta potom v souladu s ustanovením § 79 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce ve znění pozdějších změn (dále jen “zákoník práce”), činí u zaměstnanců 40 hodin týdně s následujícími výjimkami u zaměstnanců:

  • pracujících v podzemí při těžbě uhlí, rud a nerudných surovin, v důlní výstavbě a na báňských pracovištích geologického průzkumu činí 37,5 hodiny týdně,

  • s třísměnným a nepřetržitým pracovním režimem činí 37,5 hodiny týdně,

  • s dvousměnným pracovním režimem činí 38,75 hodiny týdně.

U zaměstnance mladšího než 18 let však nesmí délka směny v jednotlivých dnech překročit 8 hodin a ve více základních pracovněprávních vztazích nesmí délka týdenní pracovní doby ve svém souhrnu překročit 40 hodin týdně.

Přestávky v práci na jídlo a oddech se dle ustanovení § 88 odst. 4 zákoníku práce do pracovní doby nezapočítávají.

Vedle výše uvedené stanovené týdenní pracovní doby zná zákoník práce i tzv. kratší pracovní dobu, která je často označována jako  “zkrácený pracovní úvazek”. Ta je založena na smluvním základě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. V případě sjednání (povolení) kratší pracovní doby náleží zaměstnanci mzda nebo plat, odpovídající této sjednané (povolené) délce pracovní doby.

Dle ustanovení § 241 odst. 2 zákoníku práce má zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší než 15 let nebo těhotná zaměstnankyně nebo zaměstnanec, který prokáže, že převážně sám dlouhodobě pečuje o osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost) mají právní nárok na to, aby jim na jejich žádost byla umožněna kratší pracovní doba nebo jinak vhodně upravena stanovená týdenní pracovní doba, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele.

Přestávky v práci

Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce přestávku v práci na jídlo a oddech v trvání alespoň 30 minut. Mladistvému zaměstnanci musí být tato přestávka poskytnuta nejdéle po 4,5 hodinách nepřetržité práce. Pokud zaměstnavatel nemůže poskytnout zaměstnanci, který vykonává práce, které nemohou být přerušeny, přestávku na jídlo a oddech, musí zabezpečit, aby byla zajištěna přiměřená doba pro oddech a jídlo i bez přerušení provozu nebo práce. Doba pro oddech a jídlo, kdy k přerušení provozu nebo práce nedojde, není považována za přestávku v práci,  a započítává se do pracovní doby. Mladistvému zaměstnanci však musí být vždy poskytnuta přestávka na jídlo a oddech.

Přestávka v práci na jídlo a oddech může být rozdělena do několika částí, přitom musí alespoň jedna její část činit  nejméně 15 minut.

Poskytnuté přestávky na jídlo a oddech se nezapočítávají  do pracovní doby. Přestávky na jídlo a oddech se neposkytují na začátku a konci pracovní doby.

Vedle přestávek v práci na jídlo a oddech zná zákoník práce též tzv. bezpečnostní přestávky. Má-li zaměstnanec při výkonu práce právo na bezpečnostní přestávku podle zvláštních právních předpisů, započítává se tato přestávka do pracovní doby.

Připadne-li bezpečnostní přestávka na dobu přestávky v práci na jídlo a oddech, započítá se přestávka v práci na jídlo a oddech do pracovní doby.

Pro úplnost je třeba doplnit, že porušení zákonné úpravy úseku pracovní doby ze strany zaměstnavatele, který je právnickou osobou, se považuje za správní delikt.

Zajímá Vás:

  • kdy máte nárok na přestávku?
  • co dělat, pokud Vás zaměstnavatel nutí pracovat přesčas?
  • kdy máte nárok na bezpečnostní přestávku?
  • jak se má zaměstnavatel správně zajistit pro případ, kdy požaduje po zaměstnanci práci přesčas?
  • jak správně sepsat pracovní smlouvu?
  • kdy počíná pracovní doba plynout a kdy počíná a končí plynout přestávka v práci?

Neváhejte nás kontaktovat s Vašimi dotazy.

 

Kontaktní formulář

3 + 11 =